Der indkaldes hermed til generalforsamling i Den selvejende Institution Allesøhallen

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00 i Allesøhallen, Søhusvej 255, 5270 Odense N

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om Allesøhallens virksomhed i 2022
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2022
a. Kasper Jørgensen, PWC deltager

4. Fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2023, herunder meddelelse om den af bestyrel-
sen fastsatte leje

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
a. Bestyrelsen foreslår, at der sker en ændring af vedtægternes §4 B og D – se bilag
b. Øvrige forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen. (Formand: Lars T. Hansen, mail: larsthansen@outlook.dk)

6. Valg til forretningsudvalget:
i. På valg er:
1. Kasserer Jesper Mogensen (er villig til genvalg)
2. Suppleant nr. 1 til FU: Søren Ruben Hansen (ønsker ikke genvalg)
3. Suppleant nr. 2 til FU: er ledig

7. Valg af revisor
a. Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet PWC
8. Valg af kritisk revisor og suppleant hvis ønsket af generalforsamlingen
9. Eventuelt
a. Hvordan ønsker vi, at Allesøhallen udvikler sig både på kortere og på længere sigt?
Tanker – ideer – behov – nye tiltag mm

Venlig hilsen

Lars T. Hansen
Formand, Den selvejende institution Allesøhallen