DEN SELVEJENDE INSTITUTION ALLESØHALLEN

 

1 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Den selvejende Institution Allesøhallen Onsdag den 20. april 2022 kl. 20.30 i Allesøhallen, Søhusvej 255, 5270 Odense N DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om Allesøhallens virksomhed i 2021

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2021 a. Mette Plambech fra revisionsfirmaet PWC deltager

4. Fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2022, herunder meddelelse om den af bestyrelsen fastsatte leje a. Fra sæsonstart i august 2022 sker der en stigning på 50% i forhold til nuværende leje b. Grundet de kraftigt stigende elpriser forbeholder bestyrelsen sig ret til yderligere stigning fra 1. januar 2023, såfremt elpriserne ikke normaliseres

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

a. Bestyrelsen foreslår, at der sker en ændring af vedtægternes §4D: ændring fra 3 – 4 årlige bestyrelsesmøder til 2 årlige bestyrelsesmøder, da erfaringerne fra 2021 indikerer, at der ikke er behov for flere

b. Øvrige forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (Formand: Lars T. Hansen, mail: larsthansen@outlook.dk)

6. Valg til forretningsudvalget: a. På valg er: i. Formand Lars T. Hansen (er villig til genvalg) ii. Sekretær Inge Winther Johannsen (er villig til genvalg) iii. Suppleant Thomas Dam (er villig til genvalg)

7. Valg af revisor a. Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet PWC 8. Valg af kritisk revisor og suppleant a. 9. Eventuelt Venlig hilsen Lars T. Hansen Formand, Den selvejende institution Allesøhallen

 

 

 

Forslag til ændring af vedtægternes § 4d: (ved generalforsamlingen den 20/4-22)

Bestyrelsesmøder: Nuværende formulering: Bestyrelsen afholder 3 – 4 årlige møder, flere efter behov. Der føres referat …… Forslag til ændring: Bestyrelsen afholder minimum 2 møder årligt, ét i efteråret i forbindelse med budgetlægning og 1 i foråret i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmer af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til yderligere bestyrelsesmøder efter behov. Der føres referat …….